,

Bộ máy lãnh đạo

Bộ máy lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang

 

Đ/C NGUYỄN THẾ ĐỒI
PHÓ TRƯỞNG BAN

Đ/C MA QUANG HIẾU
   TRƯỞNG BAN

Đ/C HOÀNG THỊ THẮM
PHÓ TRƯỞNG BAN

 
 

Đ/C NGUYỄN KIM TƯỜNG
TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Đ/C MA ANH DŨNG
CHÁNH THANH TRA

Đ/C VŨ THỊ THANH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 
     

Đ/C LÊ ĐĂNG HẠNH
      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG