,

Tin tức chung

Tin hoạt động

Chương trình MTQG DTTS&MN

Tảo hôn & hôn nhân cận huyết

Chuyển đổi số

Văn bản mới

1. Quyết định số 655/QĐ-UBDT ngày 31/8/2023 của Ủy ban Dân tộc Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
2. Số 3846/UBND-NC ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua kỳ họp thứ 5
3. Văn bản số 232/DBDDHDTTWW-BDQLCL ngày 13/7/2023 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương về việc phối hợp thông báo chính sách học dự bị đại học cho học sinh người dân tộc thiểu số năm 2023.