,

Tin tức chung

Tin hoạt động

Chương trình MTQG DTTS&MN

Tảo hôn & hôn nhân cận huyết

Chuyển đổi số

Hành chính công

TUYÊN TRUYỀN

Văn bản mới

1. Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới
2. Quyết định số 09/QĐ-BDT ngày 23/01/2024 của Ban Dân tộc về phân công lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
3. Chương trình số 01/CTr-BDT ngày 31/01/20245 của Ban Dân tộc về chương trình công tác năm 2024