,

VBQPPL của tỉnh

Bạn cần biết: Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính; các hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng

<div class="zalo-share-button" data-href="https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/DetailView/15577/5/Ban-can-biet-Nguyen-tac-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh;-cac-hinh-thuc-xu-phat-cac-bien-phap-khac-phuc-hau-qua-va-nguyen-tac-ap-dung.html" &="" "="" data-oaid="579745863508352884" data-layout="3" data-color="blue" data-customize="false" style="box-sizing: border-box; border: none; overflow: hidden; float: right; width: 30px; position: relative; display: inline-block; height: 30px;">

File đính kèm: Kích chuột để tài về

Theo Trang thông tin phổ biến pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục