,

VBQPPL của tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

<div class="zalo-share-button" data-href="https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/DetailView/20688/4/Hoi-dong-nhan-dan-tinh-Tuyen-Quang-ban-hanh-Nghi-quyet-Quy-dinh-cac-khoan-thu-muc-thu-va-co-che-quan-ly-thu-chi-doi-voi-cac-dich-vu-ho-tro-hoat-dong-giao-duc-trong-co-so-giao-duc-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-Tuyen-Quang.html" &="" "="" data-oaid="579745863508352884" data-layout="3" data-color="blue" data-customize="false" style="box-sizing: border-box; border: none; overflow: hidden; float: right; width: 30px; position: relative; display: inline-block; height: 30px;">

 

Ngày 02/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/7/2022.

Chi tiết tại: https://vbpl.vn/tuyenquang/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=154662

Theo Trang thông tin phổ biến pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục