,

VBQPPL của tỉnh

Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 28/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND về tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2022 (thay thế Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 15/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính). Tại Điều 3 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND đã quy định cụ thể việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần, như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 20/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản ...