,

VBQPPL của tỉnh

UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

 

<div class="zalo-share-button" data-href="https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/DetailView/20684/4/UBND-tinh-Tuyen-Quang-ban-hanh-Quyet-dinh-quy-dinh-cu-the-mot-so-noi-dung-tai-Nghi-dinh-so-148/2020/ND-CP-ngay-18-thang-12-nam-2020-cua-Chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-Nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-Luat-Dat-dai.html" &="" "="" data-oaid="579745863508352884" data-layout="3" data-color="blue" data-customize="false" style="box-sizing: border-box; border: none; overflow: hidden; float: right; width: 30px; position: relative; display: inline-block; height: 30px;">

Ngày 15/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND Quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2022 và bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 1 và Điều 5 Quy định về hạn mức giao đất ở và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
Chi tiết tại: https://vbpl.vn/tuyenquang/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155861&dvid=303

Theo Trang thông tin phổ biến pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục