,

VBQPPL của tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

<div class="zalo-share-button" data-href="https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/DetailView/20667/4/Uy-ban-nhan-dan-tinh-Tuyen-Quang-Ban-hanh-don-gia-dich-vu-cong-trong-linh-vuc-dat-dai-(khong-bao-gom-phi-va-le-phi)-tren-dia-ban-tinh-Tuyen-Quang.html" &="" "="" data-oaid="579745863508352884" data-layout="3" data-color="blue" data-customize="false" style="box-sizing: border-box; border: none; overflow: hidden; float: right; width: 30px; position: relative; display: inline-block; height: 30px;">

 

Ngày 21/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND về ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.

Chi tiết tại: https://vbpl.vn/tuyenquang/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155015&dvid=303

Theo Trang thông tin phổ biến pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục