,

VBQPPL của tỉnh

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định về phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội; mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả áp dụng trên địa bàn tỉnh

<div class="zalo-share-button" data-href="https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn/DetailView/20668/4/Uy-ban-nhan-dan-tinh-Tuyen-Quang-ban-hanh-quy-dinh-ve-phuong-thuc-chi-tra-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi;-muc-chi-phi-chi-tra-thong-qua-to-chuc-dich-vu-chi-tra-ap-dung-tren-dia-ban-tinh.html" &="" "="" data-oaid="579745863508352884" data-layout="3" data-color="blue" data-customize="false" style="box-sizing: border-box; border: none; overflow: hidden; float: right; width: 30px; position: relative; display: inline-block; height: 30px;">

 

Ngày 10/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND Quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội; mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó quy định cụ thể về phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội, mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả như sau: 

1. Về phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội 

Chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua hợp đồng với tổ chức dịch vụ chi trả.

2. Các chính sách chi trả qua tổ chức dịch vụ chi trả

Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND quy định 02 chính sách chi trả qua tổ chức dịch vụ chi trả, gồm:

2.1. Chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng và hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng.

2.2. Chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp đối với các hỗ trợ bằng tiền và trợ giúp xã hội một lần theo thỏa thuận trong hợp đồng chi trả giữa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện với tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả.

3. Mức chi phí chi trả 

3.1. Đối với chi trả chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng và hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng: Được thanh toán hằng tháng cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả bằng 0,8% trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội nhưng mức tối thiểu 700.000 đồng/xã, phường, thị trấn, tối đa không quá 2.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn.

3.2. Đối với chi trả các chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp bằng tiền và trợ giúp xã hội một lần: Được thanh toán một lần cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả bằng 0,8% trên tổng số tiền hỗ trợ cho đối tượng.

4. Nguồn kinh phí chi cho tổ chức dịch vụ chi trả

Từ nguồn kinh phí chi đảm bảo xã hội giao cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hằng năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.

Chi tiết tại: https://vbpl.vn/tuyenquang/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155018&dvid=303

Theo Trang thông tin phổ biến pháp luật tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục