,

VBQPPL Trung ương

Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/3/2022 (sau đây viết tắt là Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg). Trong đó, đã quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, cụ thể như sau:

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP , Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP

Ngày 29/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm ...