Lịch công tác tuần 32 (từ ngày 10-08-2020 đến ngày 16-08-2020)

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chỉ đạo Địa điểm
Thứ 2

 

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

 

Phòng CSDT

 

Lãnh đạo Ban

 

Ban Dân tộc

 

 

Thứ 3

Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh 

Đề xuất nhu cầu đầu tư, mua sắm ứng dụng công nghệ thông tin

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

VP

Phòng CSDT

 Đ/c Ma Quang Hiếu,  Trưởng ban

 

Lãnh đạo Ban

 

Theo giấy mời

Ban Dân tộc

Thứ 4

 Ban hành QĐ về quy chế xử lý văn bản đi - đến của Ban

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

VP

Phòng CSDT

  Đ/c Ma Quang Hiếu,  Trưởng ban

 

Lãnh đạo Ban

Ban Dân tộc

Thứ 5

 Rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

VP

Phòng CSDT

Đ/c Ma Quang Hiếu, Trưởng ban

 

Lãnh đạo ban

 

 

Ban Dân tộc
Thứ 6

 Đề xuất nội dung xây dựng đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC

 Thông qua ý kiến lãnh đạo Ban về : Dự toán ngân sách năm 20201 và kế hoạch tài chính 3 năm 202-2023. nhu cầu mua sắm tài sản tập trung năm 2021

Điều chỉnh vốn 135 huyện Hàm Yên

Hội nghị cán bộ chủ chốt đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

 

VP

Phòng KHTH

Phòng CSDT

 Đ/c Ma Quang Hiếu, Trưởng ban

 

Lãnh đạo Ban

Ban Dân tộc
Thứ 7        
Chủ nhật        

  Liên kết