,

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 2 (từ ngày 11-01-2021 đến ngày 17-01-2021)

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chỉ đạo Địa điểm
Thứ 2

Họp triển khai nhiệm vụ lao động, người có công

Trình phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2021

Ban hành Báo cáo tình hình nợ xây dựng cơ bản phát sinh đến 31/12/2020

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Văn phòng, Phòng CSDT, KHTH Lãnh đạo Ban

HT UBND tỉnh

Ban Dân tộc

Thứ 3

Ban hành Kế hoạch Kiểm tra tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện nguồn vốn Chương trình 135 đợt II năm 2020 và việc quản lý hồ sơ và thực hiện thanh, quyết toán các công trình thuộc Kế hoạch vốn Chương trình 135 đợt 1 năm 2020

XD Kế hoạch thực hiện đăng ký đột phá năm 2021

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng KHTH, CSDT Lãnh đạo Ban Ban Dân tộc
Thứ 4

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 11,HĐND tỉnh

ban hành Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW và nắm tình hình đời sống, kinh tế- xã hội đồng bào dân tộc năm 2020

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Văn phòng, CSDT, KHTH Lãnh đạo Ban

UBND xã Thiện Kế

Ban Dân tộc

Thứ 5

Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Văn phòng

CSDT

Lãnh đạo ban

TT Hội nghị tỉnh

Ban DT

Thứ 6

Tổng kết công tác Thanh tra

ban hành Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW và nắm tình hình đời sống, kinh tế- xã hội đồng bào dân tộc năm 2020

BC kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Thanh tra; VP; KHTH; CSDT Lãnh đạo ban

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc

Thứ 7        
Chủ nhật        

Lịch công tác cũ hơn