,

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 50 (từ ngày 14-12-2020 đến ngày 20-12-2020)

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chỉ đạo Địa điểm
Thứ 2

BC quản lý biên chế năm 2020

Hoàn thiện hồ sơ đánh giá cán bộ công chức, xếp loại chất lượng cơ quan Ban Dân tộc năm 2020

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

VP;  Phòng CSDT Lãnh đạo Ban Ban Dân tộc
Thứ 3

Tập huấn tiểu dự án 3

BC kết quả công tác năm 2020; phương hướng 2021 gửi Tỉnh ủy theo VB 65-CV/TU

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng KHTH;CSDT Lãnh đạo Ban

Tầng 1, tầng 2 Khách sạn Hoa Mai;

Ban Dân tộc

Thứ 4

Tập huấn tiểu dự án 3

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng KHTH;CSDT Lãnh đạo Ban

Tầng 1, tầng 2 Khách sạn Hoa Mai;

Ban Dân tộc

Thứ 5

Tập huấn tiểu dự án 3

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng KHTH;CSDT Lãnh đạo Ban

Tầng 1, tầng 2 Khách sạn Hoa Mai;

Ban Dân tộc

Thứ 6

Tập huấn tiểu dự án 3

Họp UBND tỉnh kỳ tháng 12

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

VP, Phòng KHTH;CSDT Lãnh đạo Ban

Tầng 1, tầng 2 Khách sạn Hoa Mai;

HT UBND tỉnh

Ban Dân tộc

Thứ 7        
Chủ nhật        

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn