Văn bản pháp quy

Tất cả
VB điều hành
Quyết định
Nghị quyết
Luật
Nghị định
Thông tư
Chỉ thị
Kế hoạch
Công văn

STTVăn bảnTải về
1Văn bản số 1222/UBDT-DTTS ngày 01/9/2021 của Uỷ ban Dân tộc về xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn  
2V/v triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”  
3Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang gửi công dân Tuyên Quang đang sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước
4Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ Trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
5Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
6Thông báo số 182/TB-BDT ngày 01/6/2021 Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020
7VB điều hành số 163/TB-BDT ngày 21/5/2021 Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
8Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020
9Thông báo tuyển sinh Dự bị Đại học năm học 2021-2022 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha trang
10Kế hoạch số 1449/KH-HĐDT14 ngày 02/3/2021 về tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp
11Quyết định số 2287/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang
12VB số 1784/UBDT-TT ngày 18/12/2020VB điều hành số 1784/UBDT-TT ngày 18/12/2020VB về thông tin Báo cáo chính trị, quyết tâm thư Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II
13Quyết định số Số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025
14VB hướng dẫn số 72-HD/BTGTU ngày 23/9/2020 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang về tuyên truyền 100 năm Ngày sinh Đồng chí Tố Hữu
15Kế hoạch số 84/KH-UBND của UBNd tỉnh Tuyên Quang về Thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX)