,

Văn bản pháp quy

1. Quyết định số 655/QĐ-UBDT ngày 31/8/2023 của Ủy ban Dân tộc Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
2. Số 3846/UBND-NC ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua kỳ họp thứ 5
3. Văn bản số 232/DBDDHDTTWW-BDQLCL ngày 13/7/2023 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương về việc phối hợp thông báo chính sách học dự bị đại học cho học sinh người dân tộc thiểu số năm 2023.
4. Văn bản số 1264-CV/BTGTU về việc tuyên truyền cuộc thi “ Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022
5. VB điều hành số 1267/STP-BT&BTTP ngày 17/10/2022 của Sở Tư pháp về việc thông báo tổ chức tiếp nhận yêu cầu sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch công chứng trước đó đã thực hiện tại Văn phòng công chứng Mai Lan
6. VB điều hành số 17/BDT-CST ngày 17/01/2022 của Ban Dân tộc về việc đăng tải và xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.)    
7. VB điều hành số 52/BDT-VP ngày 17/02/2022 của Ban Dân tộc về việc đăng tải và xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ Ban dân tộc)    
8. Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
9. VB điều hành số 5101/TCT68 ngày 22/8/2022 của Tổ công tác Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
10. Công điện số 755/CT-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống COVID 19    
11. Văn bản số 1668/UBND-NC ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy    
12. Đề cương tuyên truyền 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2022)
13. Bài giảng: Phổ cập kỹ năng số cộng cồng
14. Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc “Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”
15. Tờ gấp tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống