Văn bản pháp quy

Tất cả
VB điều hành
Quyết định
Nghị quyết
Luật
Nghị định
Thông tư
Chỉ thị
Kế hoạch
Công văn

STTVăn bảnTải về
1Văn bản số 1668/UBND-NC ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy  
  
2Công điện số 755/CT-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống COVID 19  
  
3Đề cương tuyên truyền 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2022)
4VB điều hành số 5101/TCT68 ngày 22/8/2022 của Tổ công tác Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
5Bài giảng: Phổ cập kỹ năng số cộng cồng
6Tờ gấp tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
7Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc “Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”
8Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.
9VB số 558/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 13/5/2022 của Sở Tư pháp về cung cấp thông tin, khai thác trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang
10Kế hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 13/5/2022 của Đảng uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tu tưởng về nội dung tác phẩm “một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
11Tài liệu hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4  
12Tài liệu giới thiệu Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Tuyên Quang  
13Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
14KỶ YẾU BAN DÂN TỘC (1966-2020)
15Thông báo số 27/TB-DBTW ngày 13/4/2022 của Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương về việc Thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023