,

Văn bản pháp quy

1. Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 26/3/2024 của Ban chỉ đạo ĐHĐB các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2024 Về Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang Lần thứ IV năm 2024
2. Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.
3. Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024.
4. Kế hoạch số 17/KH-STTTT ngày 22/02/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch tuyên truyền công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024
5. Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới
6. Quyết định số 09/QĐ-BDT ngày 23/01/2024 của Ban Dân tộc về phân công lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
7. Chương trình số 01/CTr-BDT ngày 31/01/20245 của Ban Dân tộc về chương trình công tác năm 2024
8. Kế hoạch số 16/KH-BDT ngày 16/02/2024 của Ban Dân tộc về phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
9. Kế hoạch số 14/KH-BDT ngày 06/02/2024 của Ban Dân tộc về Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về việc ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030
10. Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về việc ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030
11. Số:201 /STTTT-CNTT&BCVT ngày 26/02/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 02/2024
12. Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
13. Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Triển khai “Chiến dịch tuyên truyền đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng”
14. Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ Trưởng Bộ Công an về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú
15. Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang