Văn bản pháp quy

Tất cả
VB điều hành
Quyết định
Nghị quyết
Luật
Nghị định
Thông tư
Chỉ thị
Kế hoạch
Công văn

STTVăn bảnTải về
1VB số 558/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 13/5/2022 của Sở Tư pháp về cung cấp thông tin, khai thác trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang
2Tài liệu hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4  
3Tài liệu giới thiệu Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Tuyên Quang  
4Thông báo số 27/TB-DBTW ngày 13/4/2022 của Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương về việc Thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023
5KỶ YẾU BAN DÂN TỘC (1966-2020)
6Công văn số 52/BDT-VP ngày 17/02/2022V/v đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.  
  
7Luật ngày 15/11/2021 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
8Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025.
9Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025  
10Văn bản số 1222/UBDT-DTTS ngày 01/9/2021 của Uỷ ban Dân tộc về xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn  
11V/v triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”  
12Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang gửi công dân Tuyên Quang đang sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước
13Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ Trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
14Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
15Thông báo số 182/TB-BDT ngày 01/6/2021 Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020