Văn bản pháp quy

Tất cả
VB điều hành
Nghị quyết
Luật
Nghị định
Thông tư
Quyết định
Chỉ thị
Kế hoạch
Công văn

STTVăn bảnTải về
1Thông báo chính sách học dự bị đại học cho học sinh người dân tộc thiểu số của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương
2Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang
3Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
4Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/06/2020 của Chính phủ : Về vị trí việc làm và biên chế công chức
5Kế hoạch số 35/TB-HVDT ngày 22/5/2020 về việc tuyển sinh hệ dự bị Đại học của Học viện Dân tộc năm 2020-2021
6Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 16/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
7Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 10/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021 - 2030”
8Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 07/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
9Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ : Về công tác văn thư
10Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
11Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
12Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
13Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
14Công văn số 167/UBDT-DTTS ngày 19/02/2020 của Ủy ban Dân tộc về việc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
15Công văn số 160/UBDT-VP135 ngày 16/02/2020 của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giai đoạn 2021-2025