,

Công văn

1. Văn bản số 2701/SNN-CNTYTS ngày 27/11/20223 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
2. Công văn số 1856-CV/BTGTU ngày 13/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Về việc tuyên truyền Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phong, chống tham nhũng, tiêu cực.
3. Văn bản số 1673/UBDT-VP ngày 22/9/2023 của Ủy ban Dân tộc về việc tiếp nhận trực tuyến hồ sơ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.
4. Văn bản số 232/DBDDHDTTWW-BDQLCL ngày 13/7/2023 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương về việc phối hợp thông báo chính sách học dự bị đại học cho học sinh người dân tộc thiểu số năm 2023.
5. Công văn số 52/BDT-VP ngày 17/02/2022V/v đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.    
6. Thông báo tuyển sinh Dự bị Đại học năm học 2021-2022 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha trang
7. Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang
8. Thông báo chính sách học dự bị đại học cho học sinh người dân tộc thiểu số của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương
9. Công văn số 167/UBDT-DTTS ngày 19/02/2020 của Ủy ban Dân tộc về việc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
10. Công văn số 160/UBDT-VP135 ngày 16/02/2020 của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giai đoạn 2021-2025
11. Công văn số 101/UBDT-VP135 ngày 06/02/2020 của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Chương trình 135 năm 2020
12. Công văn số 5843/VPCP-KGVX ngày 20/06/2018 của Văn phòng Chính phủ : V/v tích hợp chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng đặc biệt khó khăn