,

Kế hoạch

1. Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc “Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”
2. Kế hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 13/5/2022 của Đảng uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tu tưởng về nội dung tác phẩm “một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
3. Kế hoạch số 1449/KH-HĐDT14 ngày 02/3/2021 về tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp
4. Kế hoạch số 84/KH-UBND của UBNd tỉnh Tuyên Quang về Thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX)
5. Kế hoạch số 35/TB-HVDT ngày 22/5/2020 về việc tuyển sinh hệ dự bị Đại học của Học viện Dân tộc năm 2020-2021
6. Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thức 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch của Bộ chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
7. Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lạp
8. Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh thực hiện Tiểu dự án 3, Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.
9. Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước