,

Luật

1. Luật ngày 15/11/2021 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
2. Luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc Hội LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
3. Luật số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc Hội LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
4. Luật số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quôc Hội LUẬT TỐ CÁO
5. Luật số: 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc Hội LUẬT KHIẾU NẠI
6. Luật số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội : Luật đấu thầu
7. Luật số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
8. Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội : LUẬT XÂY DỰNG
9. Luật số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
10. Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
11. Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015 của Quốc hội : LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
12. Luật số 85/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
13. Luật số 87/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội : Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
14. Luật số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015 của Quốc hội : Luật An toàn thông tin mạng
15. Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội : Luật Kế toán