,

Nghị định

1. Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
2. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/06/2020 của Chính phủ : Về vị trí việc làm và biên chế công chức
3. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ : Về công tác văn thư
4. Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
5. Thông tư số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ : Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
6. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
7. Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ : Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
8. Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
9. Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
10. Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
11. Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
12. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công  
13. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
14. Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/07/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
15. Nghị định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020