,

VB điều hành

1. Báo cáo phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2023
2. Số 3846/UBND-NC ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua kỳ họp thứ 5
3. BC phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm
4. BC công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2023
5. QĐ ban hành quy chế quản lý tài sản công năm 2023 của Ban Dân tộc
6. QĐ Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023
7. Kế hoạch số 08/KH-BDT Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2023
8. Thông báo số 02/TB- BDT ngày 07/01/2023 về lịch, địa điểm tiếp công dân năm 2023
9. Văn bản số 1264-CV/BTGTU về việc tuyên truyền cuộc thi “ Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022
10. VB điều hành số 1267/STP-BT&BTTP ngày 17/10/2022 của Sở Tư pháp về việc thông báo tổ chức tiếp nhận yêu cầu sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch công chứng trước đó đã thực hiện tại Văn phòng công chứng Mai Lan
11. VB điều hành số 17/BDT-CST ngày 17/01/2022 của Ban Dân tộc về việc đăng tải và xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.)    
12. VB điều hành số 52/BDT-VP ngày 17/02/2022 của Ban Dân tộc về việc đăng tải và xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ Ban dân tộc)    
13. VB điều hành số 5101/TCT68 ngày 22/8/2022 của Tổ công tác Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
14. Công điện số 755/CT-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống COVID 19    
15. Văn bản số 1668/UBND-NC ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy