Văn bản pháp quy

Tất cả
VB điều hành
Quyết định
Nghị quyết
Luật
Nghị định
Thông tư
Chỉ thị
Kế hoạch
Công văn

STTVăn bảnTải về
1Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ : Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
2Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội : Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
3Nghị quyết số 795/NQ-UBTVQH14 ngày 22/10/2019 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi
4Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định một số nội dung và mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 27/06/2018 của Chính phủ : Xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
6Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/08/2017 của Chính phủ : Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
8Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020
10Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 Ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021
11Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14/11/2016 của Quốc hội : Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017
13Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội : Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
14Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội : Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
15Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội : Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020