Văn bản pháp quy

Tất cả
VB điều hành
Quyết định
Nghị quyết
Luật
Nghị định
Thông tư
Chỉ thị
Kế hoạch
Công văn

STTVăn bảnTải về
136Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020
137Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 Ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021
138Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
139Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ : Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
140Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
141Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14/11/2016 của Quốc hội : Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017
142Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội : Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
143Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội : Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
144Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội : Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020
145Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội : Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020
146Nghị quyết số 23/2016/QH14 ngày 07/11/2016 của Quốc hội : Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
147Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 07/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020
148Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 07/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
149Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
150Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020