Văn bản pháp quy

Tất cả
VB điều hành
Quyết định
Nghị quyết
Luật
Nghị định
Thông tư
Chỉ thị
Kế hoạch
Công văn

STTVăn bảnTải về
151Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020
152Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025
153Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20/10/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia : Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
154Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
155Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
156Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết Hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
157Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/09/2016 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
158Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/08/2016 Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020
159Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
160Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ thành lâp Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
161Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/07/2016 của Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
162Quyết định số 944/QĐ-TTg ngày 30/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
163Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
164Luật số 104/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội : Luật Tiếp cận thông tin
165Quyết định số 75 /QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016