Văn bản pháp quy

Tất cả
VB điều hành
Quyết định
Nghị quyết
Luật
Nghị định
Thông tư
Chỉ thị
Kế hoạch
Công văn

STTVăn bảnTải về
196Luật số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội : Luật đấu thầu
197Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
198Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
199Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-UBDT-BTC ngày 16/12/2011 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  
200 Luật số: 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc Hội LUẬT KHIẾU NẠI
201Luật số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quôc Hội LUẬT TỐ CÁO
202Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/6/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện của tỉnh Tuyên Quang
203Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 Về Công tác dân tộc
204Luật số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc Hội LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
205Luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc Hội LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC