,

Văn bản pháp quy

226. Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
227. Quyết định số 944/QĐ-TTg ngày 30/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
228. Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025
229. Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020
230. Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
231. Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/08/2016 Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020
232. Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
233. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 Về Công tác dân tộc
234. Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
235. Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
236. Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/09/2015 Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
237. Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/09/2016 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
238. Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/09/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc
239. Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-UBDT-BTC ngày 27/12/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015  
240. Thông tư Liên tịch số 05/2011/TTLT-UBDT-BTC ngày 16/12/2011 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số