,

Văn bản pháp quy

16. VB điều hành số 1267/STP-BT&BTTP ngày 17/10/2022 của Sở Tư pháp về việc thông báo tổ chức tiếp nhận yêu cầu sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch công chứng trước đó đã thực hiện tại Văn phòng công chứng Mai Lan
17. VB điều hành số 17/BDT-CST ngày 17/01/2022 của Ban Dân tộc về việc đăng tải và xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.)    
18. VB điều hành số 52/BDT-VP ngày 17/02/2022 của Ban Dân tộc về việc đăng tải và xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ Ban dân tộc)    
19. Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
20. VB điều hành số 5101/TCT68 ngày 22/8/2022 của Tổ công tác Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
21. Công điện số 755/CT-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống COVID 19    
22. Văn bản số 1668/UBND-NC ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy    
23. Đề cương tuyên truyền 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2022)
24. Bài giảng: Phổ cập kỹ năng số cộng cồng
25. Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc “Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”
26. Tờ gấp tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
27. Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.
28. Kế hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 13/5/2022 của Đảng uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tu tưởng về nội dung tác phẩm “một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
29. VB số 558/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 13/5/2022 của Sở Tư pháp về cung cấp thông tin, khai thác trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang
30. Thông báo số 27/TB-DBTW ngày 13/4/2022 của Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương về việc Thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023