,

Văn bản pháp quy

76. Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
77. Công văn số 167/UBDT-DTTS ngày 19/02/2020 của Ủy ban Dân tộc về việc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
78. Công văn số 160/UBDT-VP135 ngày 16/02/2020 của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giai đoạn 2021-2025
79. Công văn số 101/UBDT-VP135 ngày 06/02/2020 của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Chương trình 135 năm 2020
80. Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT ngày 05/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
81. Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
82. Quyết định số 958/QĐ-UBDT ngày 13/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc công nhận danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 (TOÀN QUỐC)
83. Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ : Công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 (TOÀN QUỐC)
84. Nghị quyết số 795/NQ-UBTVQH14 ngày 22/10/2019 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi
85. Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 04/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều chỉnh Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020
86. Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội : Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
87. Thông tư số 73/2019/TT-BTC ngày 21/10/2019 của Bộ Tài chính : Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021
88. Quyết định số 1669/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
89. Thông tư số 05/VBHN-BNV ngày 03/07/2019 của Bộ Nội vụ : Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
90. Thông tư số 11/VBHN-BYT ngày 26/04/2019 của Bộ Y tế : Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số