Văn bản pháp quy

Tất cả
VB điều hành
Quyết định
Nghị quyết
Luật
Nghị định
Thông tư
Chỉ thị
Kế hoạch
Công văn

STTVăn bảnTải về
91Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
92Thông tư số 105/2017/TT-BTC ngày 15/10/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chính sách đặc thù phát triển kinh tế -xã hội vùng dân tọc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
93Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
94VB điều hành số 1070/UBDT-DTTS ngày 06/10/2017 về việc hướng dẫn ghi mục dân tộc trên sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân
95Thông tư số 99/2017/TT-BTC ngày 29/09/2017 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2018
96Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt vốn Dự án 2: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 (đợt 2)
97Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Chương trình khung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thực hiện Tiểu dự án 3, Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
98Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh thực hiện Tiểu dự án 3, Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.
99Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
100Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công
101Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm
102Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”
103Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/08/2017 của Chính phủ : Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
104Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/07/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
105Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang