Văn bản pháp quy

Tất cả
VB điều hành
Quyết định
Nghị quyết
Luật
Nghị định
Thông tư
Chỉ thị
Kế hoạch
Công văn

STTVăn bảnTải về
1Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang gửi công dân Tuyên Quang đang sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước
2Thông báo số 182/TB-BDT ngày 01/6/2021 Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020
3VB điều hành số 163/TB-BDT ngày 21/5/2021 Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
4Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020
5VB số 1784/UBDT-TT ngày 18/12/2020VB điều hành số 1784/UBDT-TT ngày 18/12/2020VB về thông tin Báo cáo chính trị, quyết tâm thư Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II
6VB hướng dẫn số 72-HD/BTGTU ngày 23/9/2020 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang về tuyên truyền 100 năm Ngày sinh Đồng chí Tố Hữu
7Nghị quyết số 35-CTr/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX)
8VB điều hành số 1973/UBND-TH ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về việc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
9VB điều hành số 1070/UBDT-DTTS ngày 06/10/2017 về việc hướng dẫn ghi mục dân tộc trên sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân
10VB điều hành số 4089/VPCP-TTĐT ngày 21/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc Hướng dẫn quy trình gửi, nhận văn bản điện tử
11Mười sự kiện tiêu biểu về công tác dân tộc năm 2016