BAN DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG CHỦ ĐỘNG THAM MƯU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thứ hai, ngày 20-09-2021, 09:10

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được Quốc hội khoá 14 phê duyệt đề án tại Nghị quyết số 88/2019/QH 14 ngày 18/11/2019, phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 và được Chính phủ triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 12/NQ - CP ngày 15/02/2020.

Căn cứ các Văn bản trên, Ban Dân tộc đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh đề xuất với Tỉnh uỷ đưa nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh vào Chương trình hành động số 01-CTrHĐ/TU ngày 18/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, Ban Dân tộc đã chủ động xây dựng đề cương, nhiệm vụ của Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; triển khai rà soát, xác định đối tượng, phạm vi, nhu cầu vốn thực hiện của 10 dự án thành phần làm cơ sở thông qua tại kỳ họp thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII).

Hiện nay, mặc dù Trung ương chưa phê duyệt báo cáo khả thi, chưa ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và chưa bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện chương trình; nhưng để tận dụng tối đa về thời gian thực hiện chương trình, kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chủ động báo cáo, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Đồng bào dân tộc thiểu số thu hoạch cam sành

Kết quả: Ngày 06/9/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND về Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  trên địa bàn tỉnh năm 2021 gồm có 07 mục tiêu cụ thể: (1) Góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đối với 03 xã khu vực III và 01 xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. (2) Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 3%/năm. (3) Hỗ trợ 255 hộ làm nhà ở đảm bảo 3 cứng theo quy định; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.983 hộ; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 205 hộ. (4) Thực hiện di chuyển, ổn định dân cư cho 30 hộ. (5) Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tuyến đường giao thông đến các xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn; phấn đấu đến hết năm 2021 có 03 tuyến đường trung tâm xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn được đầu tư theo hướng đô thị. (6) Góp phần hoàn thành kế hoạch chuyển đổi 05 trường phổ thông thành trường phổ thông dân tộc bán trú. (7) Tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thôn bản theo tiêu chí nông thôn mới. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em. Và 05 nhiệm vụ, giải pháp chính, trong đó nhấn mạnh công tác thông tin truyền truyền để tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc tham gia tổ chức thực hiện dự án; phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chủ động thực hiện các điều kiện chuẩn bị đầu tư đối với các dự án. Hiện nay, tỉnh lựa chọn dự án số 4 (đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các cơ đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc), dự án số 5 (phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực) dự án số 9 (đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn) để chủ động thực hiện khảo sát, lập hồ sơ thiết kế và dự toán... để chuẩn bị đầu tư  đảm bảo chương trình sẽ được thực hiện ngay sau khi Trung ương phân bổ kinh phí cho tỉnh theo kế hoạch.

Ban Dân tộc tin tưởng với việc chủ động tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đối với Đảng và Nhà nước./.

Ma Anh Dũng