HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KT - XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

Thứ ba, ngày 02-11-2021, 07:22

Sáng ngày 29/10/2021, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 52 tỉnh, thành phố về góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Dự án 1, Dự án 2, Dự án 4, Dự án 9, Tiểu dự án 4 của Dự án 5 và Tiểu Dự án 1, Tiểu dự án 2 của  Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc chủ trì Hội thảo. Dự tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ma Quang Hiếu, Trưởng ban Dân tộc và đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo một số các sở, ngành của tỉnh.

Hội thảo trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang

            Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận tham gia góp ý, bổ sung thêm các quy trình thực hiện, thay đổi một số nội dung để phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương như về vấn đề hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình, hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG.

Kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao những ý kiến góp ý tại Hội nghị thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Trên tinh thần dễ làm, dễ triển khai, dễ đánh giá và phân cấp tối đa cho địa phương, Hội thảo là cơ hội rất quý giá cho Ban Soạn thảo tổng hợp, lắng nghe các ý kiến thảo luận, đề xuất để bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện các dự thảo Thông tư hướng dẫn trước khi ban hành, để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đã yêu cầu Ban Soạn thảo các Thông tư phân tích kỹ lưỡng và thấu đáo, tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu; đồng thời tiếp tục tổ chức xin ý kiến các địa phương, chuyên gia của các bộ, ngành để nghiên cứu, khẩn trương hoàn hiện các Thông tư trong thời gian sớm nhất; các địa phương tiếp tục tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Uỷ ban Dân tộc, hoặc trao đổi thông qua điện thoại, thư điện tử, nhằm đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa để hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Nguyễn Thị Hồng Vân, Chuyên viên phòng Chính sách dân tộc