,

Chuyển đổi số

Tắt sóng 2G, 3G tạo cơ hội đẩy nhanh chuyển đổi số

- Theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng sẽ phải thực hiện tắt sóng 2G để giải phóng tần số vô tuyến, phục vụ tốt hơn cho phát triển hạ tầng viễn thông di động và công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Lộ trình đến tháng 9-2024 mạng 2G sẽ được tắt hoàn toàn trên phạm vi toàn quốc. Tại tỉnh ta, việc tắt sóng 2G đã và đang được các nhà mạng thực hiện.