,

Chuyển đổi số

Ứng dụng công nghệ vào hoạt động Hội phụ nữ

- Bắt kịp xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã và đang tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác hội. Qua đó, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động Hội, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

VNeID thúc đẩy chuyển đổi số

- Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo thuận lợi cho người dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2023, Công an toàn tỉnh ...