,

Chuyển đổi số

Tuyên Quang: Triển khai Kế hoạch hành động Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2023

Ngày 29/5/2023, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch hành động số 119/KH-UBND về nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kế hoạch nhằm mục đích đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT; hoàn thành các mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, xây dựng chính quyền số và xã hội số ngày càng toàn diện. Đồng thời, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể đến các cơ quan, đơn vị và gắn trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Người dân, doanh nghiệp đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang để thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo đó, Kế hoạch hành động đề ra các mục tiêu cụ thể thực hiện trong năm 2023 và giao chỉ tiêu thực hiện, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh, gồm: 12 chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kết quả giải quyết TTHC, thanh toán trực tuyến; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; 20 nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT (Xây dựng và ban hành văn bản; Triển khai thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVCTT; Hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho cung cấp, sử dụng DVCTT).

Để triển khai thực hiện thành công các nội dung trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần đảm bảo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tận dụng tối đa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành trung ương và của tỉnh phục vụ giải quyết TTHC một cách hiệu quả, góp phần hiện đại hoá và đơn giản hoá TTHC; Đảm bảo đồng bộ với việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này; chủ động nắm bắt danh sách các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện còn hình thức, chưa đạt chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch này; đồng thời, đề xuất các giải pháp với Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, các quy trình thực hiện DVCTT; tuyên truyền các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện kế hoạch.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục