,

Tảo hôn & hôn nhân cận huyết

Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang: Đổi mới hình thức tuyên truyền các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp, chưa có tiền lệ của dịch bệnh COVID -19. Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đối với nội dung cung cấp thông tin cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc chính sách đối với người có uy tín, Ban Dân tộc đã chủ động phối hợp cùng Báo Tuyên Quang xây dựng chuyên trang tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc để kịp thời cung cấp thông tin cho đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021-2025”. Ban Dân tộc đã chủ trì phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện Chiêm Hoá, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương tổ chức các hoạt động ngoại khoá trong 12 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, bán trú, trường có đông học sinh là người dân tộc thiểu số để tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho học sinh hiểu biết nội dung các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình về phòng chống, ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, sức khoẻ sinh sản vị thành niên theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời Ban Dân tộc cũng đã xây dựng chuyên mục trên Trang thông tin điện tử của Ban để đăng tải các bài viết tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện in 48 tấm Pa nô để phát cho các thôn, bản, xã thực hiện mô hình điểm.

Hiệu quả từ cách làm trên đã hạn chế được việc tập trung đông người tại các Hội nghị truyên truyền trong thời gian dịch bệnh COVID 19 diễn biến phức tạp; khắc phục tình trạng cứng nhắc trong công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu, nâng cao nhận thức, áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống./.

Ma Anh Dũng

Tin cùng chuyên mục