,

Tin hoạt động

Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều 7-1 -2022, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 và ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến lễ ký kết phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc tỉnh và Hội LHPN tỉnh.

Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn, Ban Dân tộc tỉnh đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Chương trình công tác của UBND tỉnh, cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phối hợp cùng các sở, ngành và các địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và phát huy. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu kép, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh toàn diện, nhanh, bền vững. Toàn tỉnh phấn đấu giảm trên 3% hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc làm tốt công tác tham mưu, phấn đấu hoàn thành các nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc kế hoạch năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg. Đồng thời, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, từng bước hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đã ghi nhận những kết quả mà Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí đề nghị Ban Dân tộc tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện chính sách ở địa phương, cơ sở. Ban Dân tộc tỉnh chủ động triển khai các bước thực hiện các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm đảm bảo tiến độ.

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác với Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nông tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(theo Bích Hằng, Báo Tuyên Quang)

Tin cùng chuyên mục