BAN DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2022

Thứ năm, ngày 23-06-2022, 15:56

Thực hiện Chương trình công tác Dân tộc năm 2022. Từ ngày 18/6/2022 đến ngày 23/6/2022, Ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm các huyện và thành phố Tuyên Quang, với 463 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tham gia.

Hội nghị tại huyện Chiêm Hoá

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Dân tộc, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Đại diện lãnh đạo Phòng An ninh Nội địa thuộc Công an tỉnh cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác tuyên truyền, vận động người dân cảnh giác và đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến Hoà bình” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tình hình triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại huyện Sơn Dương

Hiệu quả từ việc tổ chức các Hội nghị này đã giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có thêm các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từ đó tăng cường và phát huy vai trò, trách nhiệm của người có uy tín tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh./.

Hà Thị Thuỳ, Chuyên viên Phòng CSDT