,

Tin hoạt động

BAN DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Chiều ngày 04 tháng 7 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Ma Quang Hiếu - Bí thư Chi Bộ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cùng toàn thể công chức, người lao động cơ quan Ban Dân tộc.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Ban Dân tộc tỉnh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, trên cơ sở cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Tuyên Quang năm 2023, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc. Công tác cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số… được triển khai đồng bộ, đem lại hiệu quả cao, góp phần đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, cán bộ, công chức Ban Dân tộc đã được nghe Báo cáo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, kết quả Chỉ số SIPAS 2022 của tỉnh Tuyên Quang đạt 81.72 điểm, xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố, tăng 20 bậc so với năm 2021. Về Chỉ số PAR Index 2022, Tuyên Quang ở vị trí 32 trên bảng xếp hạng với điểm chỉ số 85,34%, tăng 2 bậc. Đối với Ban Dân tộc tỉnh, kết quả Cải cách hành chính năm 2021 đứng thứ 10/19 cơ quan đơn vị cấp tỉnh; Ban Dân tộc cũng đã hoàn thành việc chấm điểm xác định chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 theo quy định.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, cán bộ, công chức Ban Dân tộc đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong công tác Cải cách hành chính của cơ quan, nhất là về thực trạng, khó khăn và đề ra các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh các giải pháp nâng cao chỉ số xếp hạng Cải cách hành chính của cơ quan Ban Dân tộc. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Cải cách hành chính, các ý kiến phát biểu nhấn mạnh, cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, các phòng thuộc Ban trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính.

Thông qua thảo luận, mỗi công chức, người lao động của cơ quan Ban Dân tộc đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, mỗi công chức, người lao động chủ động nghiên cứu, đề xuất những sáng kiến, giải, cách làm mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao điểm số và xếp loại cải cách hành chính của Ban trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ma Quang Hiếu - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban; đồng thời định hướng các biện pháp khắc phục những tồn tại trong cải cách hành chính. Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc tỉnh yêu cầu tất cả công chức, người lao động của Ban Dân tộc phải xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Trên cơ sở tình hình thực tiễn của cơ quan, từng cán bộ, công chức, người lao động tự nghiên cứu, tìm hiểu, thấm nhuần tất cả nội dung về công tác cải cách hành chính, gắn với nội dung, nhiệm vụ chuyên môn đượng giao để từ đó nâng cao chất lượng tham mưu cho lãnh đạo Ban, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao điểm số xếp loại cải cách hành chính Ban Dân tộc theo kế hoạch đề ra./.

Lê Đăng Hạnh

Tin cùng chuyên mục