,

Tin hoạt động

BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

- Ngày 09 tháng 01 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn và người lao động của Ban Dân tộc.

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023. Để đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh trong năm 2022, kết quả tham mưu triển khai các chủ trương, Nghị quyết, chính sách cảu Đảng, nhà nước về công tác dân tộc. Đồng thời đề ra kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban chấp hành công đoàn.

Hội nghị đã kiểm điểm việc tham mưu, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022; thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023. Tại Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cũng đã dân chủ, thẳng thắn, thảo luận, trao đổi, góp ý về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đề ra các biện pháp, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới để góp phần triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu hội nghị năm 2023 đã đề ra.

         

Nhân dịp này, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã trao tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 03 tập thể và 17 cá nhân; tặng giấy khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân có thành tích suất xắc trong năm 2022; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 01 cá nhân. Đồng thời hội nghị đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2023 đến cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Ban Dân tộc tỉnh./.

Quan Hương Hiền

Tin cùng chuyên mục