,

Tin hoạt động

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Ngày 9/01/2017,Ban dân tộc tổ chức Hội nghị cán bộ,công chức ,viên chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2017.


Thủ trưởng cơ quan và BCH công đoàn ký chương trình phối hợp công tác năm 2017

Tại Hội nghị tập thể cán bộ công chức, viên chức đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo,khẳng định tinh thần đoàn kết nhất trí trong tập thể lãnh đạo,khắc phục mọi khó khăn của từng cán bộ,công chức, nhấn mạnh những kết quả đạt được,những tồn tại,hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lí nhà nước về công tác dân tộc, đặc biệt trong công tác tuyên truyền đã vận động đồng bào DTTS chấp hành và thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (kết quả nhiều nơi cử tri đồng bào DTTS đi bầu cử đạt 100 %, nâng tỷ lệ cử tri đi bầu toàn tỉnh đạt 99,71 %).Thực hiện nghiêm túc vai trò là cơ quan thường trực 135 và các chính sách đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh;chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành các quyết định và phê duyệt kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình , đề án.Kết quả năm 2016 các chương trình, dự án và chính sách đối với đồng bào DTTS cơ bản đã hoàn thành.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan có nhiều chuyển biến tích cực; ý thức phê bình và tự phê bình được nâng lên;hàng tháng cán bộ ,công chức thường xuyên được thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và tiến độ thực hiện các chính sách đối với đồng bào DTTS trên địa bàn; được thông báo công khai về tài chính,tuyển dụng,bổ nhiệm ,nâng lương,khen thưởng đối với cán bộ,công chức…và các chính sách khác có liên quan.Thực hiện nghiêm túc cải cách thủ tục hành chính,giải quyết kịp thời và chuyển cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết các đơn thư, khiếu nại của nhân dân;thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn cơ quan.

Với kết quả thực hiện phong trào thi đua hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2016, tập thể các phòng và cán bộ,công chức đã được Hội đồng thi đua khen thưởng của Ban xem xét, công nhận:02 tập thể và 14cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”(trong đó 03 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sơ”;07 cá nhân được tặng giấy khen của Trưởng Ban) và HĐTĐ khen thưởng đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho:01 tập thể và 01 cá nhân đạt thành tích suất sắc trong năm 2016.Tại Hội nghị này giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH công đoàn đã ký chương trình phối hợp công tác, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2017 với khẩu hiệu:”Cán bộ,công chức Ban dân tộc đoàn kết,chung sức sáng tạo,quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch công tác năm 2017” .Từng cá nhân đã đăng ký các danh hiệu thi đua gắn với các chỉ tiêu cụ thể.

Phạm Trung Cương, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Tin cùng chuyên mục