,

Tin hoạt động

Chú trọng gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh

Những năm qua, cùng với chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh luôn chú trọng xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu về kinh tế vững về quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang khảo sát về khả năng đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang) tháng 9-2016. 

Xuất phát từ đặc điểm của tỉnh miền núi, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ngay trong các quy hoạch, kế hoạch của các cấp, các ngành và các địa phương.

Với chủ trương đúng, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong những năm gần đây, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12,3%, góp phần tăng khả năng tích lũy bảo đảm hậu cần tại chỗ cho nhiệm vụ quốc phòng.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm đầu tư đúng mức. Quy hoạch tổng thể, xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung, các làng nghề; đồng thời xây dựng phương án sẵn sàng chuyển một phần năng lực sản xuất theo yêu cầu quốc phòng khi cần thiết. Hệ thống đường giao thông liên tỉnh, huyện, xã, giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp nối liền các khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương; các khu vực trọng điểm kinh tế, quốc phòng phát triển tạo nên thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc đáp ứng yêu cầu cơ động lực lượng, phương tiện và tác chiến khu vực phòng thủ khi có chiến tranh.

Lĩnh vực bưu chính, viễn thông phát triển mạnh mẽ, kết hợp mạng thông tin quân sự đáp ứng phát triển kinh tế, phục vụ dân sinh và bảo đảm hoạt động cho công tác quốc phòng. Mạng lưới y tế được quan tâm đầu tư nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; mô hình bệnh viện, trạm y tế quân, dân y kết hợp phát huy có hiệu quả, sẵn sàng chuyển thành các bệnh viện, trạm phẫu thuật và cứu thương khi có chiến tranh.

Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, trung học đúng độ tuổi, tăng cường hoạt động giáo dục định hướng, đào tạo nghề trong các trường phổ thông; thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về giáo dục - đào tạo; tiếp tục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là địa bàn có đông đồng bào các dân tộc thiểu số, với 22 dân tộc (trong đó có 37 xã, 78 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135), trình độ dân trí không đồng đều, phong tục tập quán còn lạc hậu, nên các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm thực hiện âm mưu chống phá, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý của các địa phương, cơ sở.

Vì vậy, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc được tỉnh xác định là nội dung quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong lễ ra quân huấn luyện năm 2016.


Tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP và Nghị định số 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ; đồng thời, tổ chức quán triệt đầy đủ Luật Quốc phòng, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Nghĩa vụ quân sự... nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trọng tâm là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, nhất là số cán bộ mới được bổ nhiệm và tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; về xác định đối tác, đối tượng trong thời kỳ hội nhập hiện nay; đồng thời, giáo dục truyền thống quê hương Tuyên Quang anh hùng gắn với những sự kiện lịch sử, văn hóa của vùng đất cách mạng, căn cứ địa kháng chiến.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; đầu tư, nâng cấp các hạng mục công trình trong khu vực phòng thủ; đầu tư xây dựng chính quy cơ quan quân sự các cấp và chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ.

Trên các hướng phòng thủ quan trọng, chỉ đạo tập trung rà soát quy hoạch khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, có kế hoạch xây dựng, hoàn chỉnh trường bắn và tiếp tục khảo sát, xác định hướng sử dụng, quản lý chặt chẽ các hang động tự nhiên phục vụ cho nhu cầu quốc phòng.

Học viên lớp đào tạo sỹ quan dự bị Trường Quân sự tỉnh thực hành huấn luyện

Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm sự đồng bộ giữa lực lượng thường trực với lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ. Trong đó, coi trọng công tác quản lý, giáo dục, định hướng tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện nhằm nâng cao trình độ, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, nhất là cấp huyện, cấp xã đủ sức làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, cơ sở. Làm tốt công tác phúc tra, đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và sắp xếp, biên chế vào các đơn vị dự bị động viên, đúng 100% chuyên nghiệp quân sự, đáp ứng yêu cầu mở rộng lực lượng khi có tình huống.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai có hiệu quả Đề án “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2016 - 2020”; tập trung phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn dân tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo cơ sở để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định phải đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm sản; tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất nông, lâm nghiệp; gắn phát triển các vùng sản xuất hàng hóa với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch trong nước và xuất khẩu.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo chuyển biến mạnh về năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, tập trung vào một số cây trồng chủ lực của địa phương, như: Chè, cam sành, mía, cây nguyên liệu sản xuất bột giấy (gỗ, tre, nứa, vầu...) và tập trung xây dựng mô hình hộ chăn nuôi với quy mô hợp lý, phát triển đàn gia súc, gia cầm và các loại cá đặc sản có giá trị kinh tế cao. Thực hiện mục tiêu tổng quát là đưa tỉnh trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

PHẠM MINH HUẤN Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Tin cùng chuyên mục