,

Chương trình MTQG DTTS&MN

BAN DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ: ĐÀO TẠO TẬP HUẤN NÂNG CAO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, NHẬN THỨC VÀ KỸ NĂNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI.

Ngày 06 tháng 01 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn: Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 22 tháng 12 năm 2022; Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển ...