,

Tin hoạt động

Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc kiểm tra nắm bắt tình hình tại các xã được phân công phụ trách

Ngày 13 và 14/4/2017, đồng chí Chẩu Xuân Oanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã đi nắm bắt tình hình thực tế và làm việc tại các xã Thanh Tương, Năng Khả, Sơn Phú và thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang về kết quả thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong quý I năm 2017.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy Đảng bộ các xã, thị trấn nói trên đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết đã đề ra trong quý I, diện tích một số loại cây trồng chủ yếu vụ Xuân đạt và vượt kế hoạch; đàn gia súc, gia cầm ổn định không có dịch bệnh xảy ra; tiếp tục hoàn thiện lắp ghép cấu kiện kênh mương bằng bê tông đúc sẵn, lắp ghép cấu kiện nhà văn hóa để đưa vào sử dụng; công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định; 4/4 Đảng bộ xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về  tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ đảng viên, nhân dân. Đảng bộ xã Năng Khả đã tập trung lãnh đạo duy trì và giữ vững kết quả xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

 Đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua của các xã, thị trấn, đồng chí Chẩu Xuân Oanh yêu cầu trong thời gian tiếp theo Đảng bộ các xã, thị trấn cần phát huy những kết quả đạt được, phát huy nội lực của nhân dân, tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản.

 Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Đảng bộ các xã, thị trấn cần tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ  thôn, chất lượng đảng viên; giữ gìn và phát huy tốt những bản sắc văn hóa dân tộc riêng có của địa phương; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở nhằm đảm bảo ổn định tình hình ở địa phương.

Lê Đăng Hạnh

Tin cùng chuyên mục