,

Tin hoạt động

HỌC VIỆN DÂN TỘC TẬP HUẤN KIỂN THỨC DÂN TỘC TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 năm 2020, tại thành phố Tuyên Quang. Học viện Dân tộc đã chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số cho các đối tượng là Trưởng phòng Dân tộc các huyện; Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; giảng viên Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố; Trưởng phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về  Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”  nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Phấn đấu đến năm 2020 tối thiểu 50% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 2, nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 của tỉnh được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc;

Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 năm 2020, tại thành phố Tuyên Quang. Học viện Dân tộc đã chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức lớp tập huấn cho các đối tượng là Trưởng phòng Dân tộc các huyện; Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; giảng viên Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố; Trưởng phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Nội dung tập huấn: Tổng quan về các Dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm chủ trương đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; các chính sách của nhà nước về phát phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số. Qua đợt tập huấn này, đội ngũ học viên, báo cáo viên của tỉnh được trang bị kiến thức về công tác dân tộc để vận dụng vào quá trình công tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc./.

Lê Thị Thanh Phó Trưởng Phòng CSDT – Ban Dân tộc

Tin cùng chuyên mục