,

Tin hoạt động

Hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ tư BCH Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị

Ngày 04 tháng 01 năm 2017 Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức hôi nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị đến toàn thể đảng viên và công chức trong cơ quan

Đ/c Chẩu Xuân Oanh, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh Bí thư Chi Bộ, Trưởng Ban Dân tộc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện kế hoạch số:28-KH/ĐUK ngày 12/10/2016 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về triển khai,quán triết hội nghị lần thứ 4 BCH trung ương Đảng khoá XII và Chỉ thị số:05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tậpvà làm theo tư tưởng , đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh, ngày 04/01/2017 Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức hôi nghị đến toàn thể đảng viên và công chức trong cơ quan.Tại hội nghị Đồng chí Chẩu Xuân Oanh,Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh,Bí thư Chi bộ đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, khảng định: Đây là nghị quyết rất quan trọng,thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao,nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng,chỉnh đốn Đảng,chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ;từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong chi bộ ,cơ quan.Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lí cán bộ;xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng,có đạo đức ,trung thực,trách nhiệm,có năng lực và động cơ đúng đắn,thực sự tiên phong gương mẫu.Mỗi cán bộ , đảng viên sau khi được quán triệt và học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tự giác xây dựng chương trình công tác hàng tháng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch số:88-KH/CB ngày 24/12/2016 ,Kế hoạch hành động toàn khoá của BCH Chi bộ.

Tin cùng chuyên mục