,

Tin hoạt động

Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2016 của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Ngày 17/01/2017, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng toàn thể lãnh đạo các Sở ,Ban,Ngành, lãnh đạo UBND các huyện ,Thành phố,Phòng Dân tộc các huyện và toàn thể cán bộ,công chức của Ban Dân tộc tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016

Các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết công tác Dân tộc năm 2016

Năm 2016, công tác dân tộc tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai đầy đủ, kịp thời; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển; truyền thống và bản sắc văn hoá của các dân tộc được phát huy ; đời sống của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số được ổn định và từng bước được nâng lên; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Ban Dân tộc tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, tham mưu đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ vốn ngay từ đầu năm và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn. Tiếp tục ưu tiên, bố trí các nguồn lực để thực hiện các chương trình dự án hỗ trợ đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Chẩu Xuân Oanh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì thảo luận tại Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2016

Công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, đầu kỳ 2016 trên địa bàn tỉnh có 55.827 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 27,81% và 18.050 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 8,99% (trong đó hộ người dân tộc thiểu số nghèo là 43.845 hộ, chiếm tỷ lệ 78,54% trong tổng số hộ nghèo). Đến cuối năm 2016, trên địa bàn tỉnh còn 47.377 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 23,33%), tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,48%.

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ban Dân tộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Toàn tỉnh Tuyên Quang tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,71%, trong đó nhiều nơi cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số đi bầu cử đạt 100%).

Trong năm 2016, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2016). Tại buổi lễ, Ban Dân tộc tỉnh đã được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 01 tập thể, 02 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 94 cá nhân được tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Phát triển các Dân tộc".

 Chương trình 135:  Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình 135 (đợt 1) là 110.307,0 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương: 109.807,0 triệu đồng; Ngân sách Địa phương: 500,0 triệu đồng (hỗ trợ kinh phí quản lý cho các cơ quan Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 135 của tỉnh và cơ quan Thường trực Chương trình 135 các huyện).

Kết quả thực hiện: Đến ngày 31/12/2016 đã thực hiện giải ngân được 104.897,4 triệu đồng/109.807,0 triệu đồng, đạt 95,5% kế hoạch.

Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ:

Đã thực hiện cấp giống lúa lai, ngô lai và hỗ trợ bằng tiền mặt cho 61.729 hộ nghèo với 259.015 khẩu ở các xã thuộc khu vực II và III được hỗ trợ. Kinh phí hỗ trợ (bao gồm cả tiền mặt và giống lúa, ngô lai) là: 14.277,936 triệu đồng.

Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách 1.229 người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín năm 2016 với tổng số tiền là 2.258,324 triệu đồng.

Ban Dân tộc tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức 06 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho trên 300 người có uy tín và người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đưa đoàn đại biểu người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số của tỉnh gồm 32 người đi trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Tây Bắc và gặp mặt lãnh đạo UBDT tại thủ đô Hà Nội đảm bảo an toàn, hiệu quả.

 Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh  phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu để Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lựa chọn 34 đại biểu đi dự Lễ tuyên dương người uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ; đồng thời tổ chức tổng kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2012-2016.

Đối với chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ:

 Thực hiện kế hoạch di dân thực hiện định canh, định cư. Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh bố trí lồng ghép nguồn kinh phí 101,002 triệu đồng của Chương trình 135 (năm 2015) còn dư sau quyết toán các công trình hạ tầng, duy tu bảo dưỡng trên địa bàn huyện Lâm Bình để thực hiện lồng ghép, đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung. đồng thời Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chính sách và đời sống của 33 hộ dân với 149 khẩu tại thôn Khuổi Củng, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình sau khi chuyển về nơi ở mới.

Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ:

Tổng kinh phí đã thực hiện phân bổ: 11.081 triệu đồng, trong đó: Đầu tư xây dựng 07 công trình nước sinh hoạt tập trung với kinh phí thực hiện là 9.100 triệu đồng cho 02 huyện Hàm Yên và Sơn Dương; Hỗ trợ về đất sản xuất 77.689,9 m2 với kinh phí hỗ trợ 775 triệu đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 928 hộ, kinh phí hỗ trợ 1.206 triệu đồng. Đến nay Ủy ban nhân dân các huyện đã triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định.

Thực hiện Quyết định 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đặc biệt khó khăn:

Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc cho vay vốn  phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đặc biệt khó khăn. Năm 2016, đã giải ngân  21.494 triệu đồng, đạt 98,33 % kế hoạch.

Chính sách cấp một số loại báo, tạp chí theo Quyết định 633/QĐ-TTg   ngày 19/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ:

Phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện chính sách cấp một số loại báo, tạp chí không thu tiền cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đến nay  đã thực hiện cấp 18 loại báo, tạp chí, số lượng là 268.891 tờ đến các đối tượng chính sách

Thực hiện mô hình điểm của Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ:

Đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình của   “Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Xây dựng kế hoạch mô hình điểm tại 02 xã Trung Minh và xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn.

Tổ chức 03 hội nghị tập huấn thực hiện mô hình điểm tại 02 xã Trung Minh, Hùng Lợi, huyện Yên Sơn với trên 300 người tham gia. Xuất bản 7.000 tờ gấp  để tuyên truyền đến nhân dân của 02 xã.

Phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số của UBDT kiểm tra, đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã và các tổ tư vấn thực hiện mô hình điểm của Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Trung Minh, huyện Yên Sơn và các chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Về thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng:

Ban Dân tộc đã tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh xem xét cho sử dụng nguồn kinh phí 20% kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng được giữ lại tại Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 về Tiêu chí phân bổ vốn Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 để sử dụng phân bổ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho xã đặc biệt khó khăn có đồng bào dân tộc Mông.

Trong năm 2016, thông qua Chương trình 135, UBND các huyện đã chủ động lồng ghép thực hiện đầu tư 18 công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn 18 xã có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống với kinh phí là  18.346,1 triệu đồng; hỗ trợ 5.120 triệu đồng cho các xã có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống để mua trâu sinh sản, mua máy sản xuất nông cụ và xây dựng mô hình phát triển sản xuất; hỗ trợ trực tiếp bằng giống lúa lai là 1.200 kg, Ngô lai là 83 kg cho 275 hộ nghèo là đồng bào dân tộc Mông sản xuất vụ Xuân, vụ Mùa và hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt là 711,5 triệu đồng cho 1.385 hộ nghèo là đồng bào dân tộc Mông với số khẩu là 7.181; hỗ trợ di chuyển và cấp 13,2 ha đất ở cho 33 hộ đồng bào dân tộc Mông tại thôn Khuổi Củng, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình về định cư tại nơi ở mới với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.221,0 triệu đồng.

  Đánh giá kết quả đạt được trong năm 2016, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh đã ghi nhận: Tập thể lãnh đạo  Ban Dân tộc là một tập thể đoàn kết, nhất trí ; tham mưu kịp thời với UBND tỉnh  để ban hành các quyết định và phê duyệt các chương trình,kế hoạch, dự án về chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy,kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước phát triển, đời sống của đồng bào các dân tộc đã được nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo của đồng bào các dân tộc thiểu số đã giảm gần 6%/ năm ; công tác tuyên truyền được quan tâm, nhất là tuyên truyền trong bầu cử Đại biểu quốc hội Khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh lưu ý một số vấn đề: mặc dù đã có nhiều khởi sắc   trong công tác dân tộc,song tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, một số chương trình triển khai còn chậm, chưa tận dụng triệt để các cơ chế, chính sách, việc hướng dẫn sử dụng vốn chưa đạt được hiệu quả cao.

Đồng chí yêu cầu, trong năm 2017, Ban Dân tộc cần chú ý làm tốt các nhiệm vụ sau: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số  khắc phục tính tự ti, ỷ lại của đồng bào; nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình phát triển sản xuất; chủ động tham mưu các công việc liên quan đến công tác dân tộc một cách kịp thời. Ban Dân tộc cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với UBDT, các Sở, Ban, Ngành của tỉnh để thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách dân tộc đồng thời phải biết tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

 Ngay trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, không được để đồng bào không có Tết, tình hình an ninh chính trị,trật tự xã hội trong cộng đồng của đồng bào các dân tộc thiểu số phải được ổn định.Tổ chức tết thật vui tươi và tiết kiệm.

Phạm Trung Cương, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Tin cùng chuyên mục