,

Tin hoạt động

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC 9 THÁNG VÀ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021.

Sáng ngày 08/10/2021, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 9 tháng và trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì hội nghị. Điểm cầu tại tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì; tham dự hội nghị có đồng chí Tăng Thị Dương, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lê Văn Quốc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo đánh giá kết quả công tác dân tộc 9 tháng đầu năm, Ủy ban Dân tộc nhận định: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tác động toàn diện tới kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Trong 9 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vùng DTTS&MN đã quan tâm chỉ đạo công tác dân tộc; phổ biến, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS&MN; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân khắc phục tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Cùng với cả nước, đồng bào các DTTS luôn tích cực lao động, sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân. Qua đó, tình hình kinh tế, đời sống vùng đồng bào DTTS&MN tiếp tục ổn định, đời sống người dân cơ bản được đảm bảo.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số cơ bản ổn định, an ninh được giữ vững. Đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; tuyên truyền kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc. Đặc biệt, đã tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 06/9/2021 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2021, kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 13/9/2021 về phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực công tác dân tộc năm 2022 và giai đoạn 2022-2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương người có uy tín và người dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất.

Việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và chính sách dân tộc tại cơ sở đảm bảo đúng đối tượng, địa bàn, nội dung và định mức quy định, hiệu quả từ việc triển khai các chính sách đầu tư, hỗ trợ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh. Quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức triển khai các biện pháp thiết thực, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, chú trọng lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình ở vùng DTTS&MN, kịp thời cung cấp thông tin, chủ trương, chính sách cho người dân; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách đối với địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn; thực hiện nghiệm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự trong vùng DTTS&MN./.

Nguyễn Thị Hồng Vân

Tin cùng chuyên mục