,

Tin hoạt động

Lãnh đạo Ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

Ngày 7/02/2017,Lãnh đạo Ban Dân tộc đã tổ chức gặp mặt toàn thể cán bộ,công chức cơ quan, đồng chí Chẩu xuân Oanh,Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh,Bí thư chi bộ,Trưởng Ban thay mặt Lãnh đạo Ban chúc tết toàn thẻ cán bộ công chức cơ quan đồng thời triển khai ngay nhiệm vụ đầu xuân năm mới với một số nội dung cơ bản như sau:

Đồng chí Chẩu Xuân Oanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2017 cho cán bộ, công chức Ban Dân tộc

 1-Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đặc biệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về :"Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Quyết định 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật và các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

  2-Tổ chức thực hiện có hiệu quả một số chính sách dân tộc đã được  triển khai trên địa bàn toàn tỉnh như: Chương trình 135  theo Quyết định số: 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 7/10/2013;Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án tăng cường vai trò của người uy tín trong vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 2561/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách cấp một số ấn phẩm, báo tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng ĐBKK theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

 3- Tiếp tục triển khai đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ;luật bình đẳng giới; Triển khai Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.và một số nội dung chính sách khác khi có hướng dẫn của cấp trên.….

  4-Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử của cơ quan; thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm,chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; Quản lí tốt tài chính tài sản của cơ quan.

 Trên cơ sở những nội dung trọng tâm,Đồng chí yêu cầu các phòng chuyên môn và từng cá nhân chủ động xây dựng chương trình công tác trong từng tháng,quý để tổ chức triển khai thực hiện.

 

 

Phạm Trung Cương, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Tin cùng chuyên mục