,

Tin hoạt động

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN SƠN DƯƠNG THAM MƯU THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Phòng Dân tộc huyện Sơn Dương đã chủ động tham mưu cho UBND huyện các giải pháp triển khai thực hiện Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn huyện theo đúng tiến độ đề ra

Sơn Dương là một huyện miền núi nằm ở phía Nam của tỉnh Tuyên Quang, cách trung tâm thành phố Tuyên Quang 30km về phía Đông Nam; huyện có 31 xã, thị trấn; trong đó có 09 xã đặc biệt khó khăn, 85 thôn đặc biệt khó khăn và 01 xã ATK thuộc diện đầu tư Chương trình 135.

Thực hiện chương trình 135 năm 2020, trên địa bàn huyện được phân bổ kinh phí là 17.324,0 triệu đồng để thực hiện tiểu dự án 1 (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng) là 12.865,0 triệu đồng; duy tu bảo dưỡng là 970,0 triệu đồng và thực hiện tiểu dự án 2 (hỗ trợ phát triển sản xuất) là 3.489,0 triệu đồng.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; ngay từ đầu năm 2020, Phòng Dân tộc huyện Sơn Dương đã chủ động tham mưu cho UBND huyện các giải pháp triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện theo đúng tiến độ đề ra. Cụ thể: Đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện các hợp phần, dự án thuộc chương trình 135; phân công trách nhiệm từng phòng chuyên môn trong việc triển khai thực hiện chương trình theo chức năng, nhiệm vụ; định kỳ kiểm tra – hướng dẫn đôn đốc các xã thực hiện các thủ tục đầu tư, hỗ trợ, bình xét đối tượng thụ hưởng  đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng.

Ảnh: Công trình đường giao thông xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương được đầu tư từ nguồn vốn chương trình 135 năm 2020

Kết quả: Đến ngày 10/8/2020 trên địa bàn huyện đã khởi công được 22/22 công trình hạ tầng thuộc kế hoạch năm 2020, giải ngân đạt 54,33 % kế hoạch; hoàn thành việc duy tu bảo dưỡng 01/01 công trình, giải ngân đạt 89,83% kế hoạch; đã phê duyệt quyết định dự toán kinh phí, các dự án mua trâu, bò, lợn, dê, máy cày bừa để hỗ trợ cho người dân theo đúng kế hoạch.

 Trao đổi với ông Nguyễn Văn Dụng, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Sơn Dương đã cho biết: Trong thời gian tới Phòng Dân tộc huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở; đẩy nhanh tiến độ thi công để nghiệm thu khối lượng làm cơ sở thanh toán vốn đầu tư, phấn đấu đến ngày 30/9/2020 kết quả giải ngân đạt trên 70% kế hoạch vốn dự án cơ sở hạ tầng; đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn./.

 

 

Ma Anh Dũng

Tin cùng chuyên mục