,

Tin hoạt động

Chú trọng gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh

Những năm qua, cùng với chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh luôn chú trọng xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu về kinh tế vững về quốc phòng, an ninh.