,

Tin hoạt động

Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

Trong 02 ngày 12/9 và 13/9/2022, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Hàm Yên, Yên Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi