,

Tin hoạt động

DẤU ẤN CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2020

Năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.