,

Tin hoạt động

Ban Dân tộc tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện Na Hang, Lâm Bình.

Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 09/7/2020; Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin - tuyên truyền pháp luật cho 220 đại biểu, đại diện cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Trưởng các thôn, bản và Trưởng Ban công tác Mặt trận thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Na Hang và huyện Lâm Bình. Nội dung tuyên truyền: Cung cấp thông tin về tình hình thế giới, diễn biến dịch bệnh Covid-19, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang trong 6 tháng đầu năm 2020, một số chương trình, chính sách dân tộc đang được triển khai trên địa bàn tỉnh.