,

Tin hoạt động

Hội nghị tập huấn Xây dựng và vận hành tổ nhóm, tiếp cận thị trường liên kết sản xuất, Phát triển kinh tế hộ gia đình tại huyện Lâm Bình

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019, cho cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, người có uy tín, người dân … của huyện Lâm Bình.